Algemene voorwaarden

Laatste update: 1 december 2023

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap base insurance BV statutair gevestigd te Amsterdam en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van base insurance BV en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor base insurance BV werkzaam zijn.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Opdrachtnemer enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten en/of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Elektronische Dienst gebruikt. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. Waar, in deze voorwaarden Opdrachtgever wordt genoemd, zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers en/of gemachtigden.
 2. Opdrachtnemer: base insurance BV 
 3. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Financiële instelling: De partij(en) bij wie een Financieel Product voor Opdrachtgever wordt afgesloten.
 5. Financieel Product of Financiële Producten: Een hypotheek, verzekering, pensioen, beleggings— of spaarrekening, krediet, bancair product of ieder ander financieel product of dienst waarover Opdrachtnemer zal adviseren en/of bemiddelen.
 6. (Service)Overeenkomst: alle overeenkomsten, welke door de opdrachtnemer per post, per fax, per e—mail, telefonisch dan wel mondeling met de Opdrachtgever worden aangegaan, waarbij Opdrachtnemer zich verplicht tot het leveren van diensten en/of opdrachtgever een opdracht verstrekt om te adviseren over en/of te bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product, dan wel het geheel/gedeeltelijk beheer te voeren over zijn/haar assurantieportefeuille.
 7. Elektronische Dienst: De toegang (via internet) tot de van de Opdrachtgever bij en/of via Opdrachtnemer lopende Financiéle Producten en de mogelijkheid tot het verrichten van handelingen met betrekking tot deze producten met behulp van elektronische hulpmiddelen, zoals maar niet beperkt tot het "portaal” van Opdrachtnemer. De Elektronische Dienst voorziet tevens in de mogelijkheid tot elektronische gegevensuitwisseling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 8. Inlogcode: Het e—mailadres en het wachtwoord die Opdrachtgever heeft opgegeven bij ingebruikname van de Elektronische Dienst die toegang geven tot de internetpagina‘s en Elektronische Dienst van Opdrachtnemer.
 9. Diensten: het adviseren, bemiddelen en beheren van verzekeringen en andere vormen van financiéle dienstverlening.
 10. Advieswerkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of daaruit redelijkerwijs voortvloeien. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval datgene dat in een (service)Overeenkomst wordt vermeld.
 11. Bemiddelingsdiensten: De werkzaamheden ten behoeve van het afsluiten, in standhouden, aanpassen en beéindigen van financiële producten.

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gedane adviezen, aanbiedingen, offertes, acceptaties daarvan, de Elektronische Dienst en op alle (service)Overeenkomsten, welke door de opdrachtnemer per post, per fax, per e—mail, telefonisch dan wel mondeling met de Opdrachtgever worden aangegaan , waarbij Opdrachtnemer zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop— of andere voorwaarden waarnaar de Opdrachtgever bij de acceptatie van een aan bod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Opdrachtnemer slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

 1. De bevoegdheid tot het verrichten van rechtshandelingen door vertegenwoordigers van Opdrachtnemer waarmee Opdrachtnemer jegens derden een of meer verplichtingen aangaat, is omschreven in het handelsregister. Een eventuele overschrijding van de vertegenwoordigingsbevoegdheid bindt Opdrachtnemer niet en kan niet aan Opdrachtnemer worden tegengeworpen. Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de in het handelsregister omschreven vertegenwoordigingsbevoegdheid.

3. Aanvang en duur (service)Overeenkomst

 1. De (service)Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de Opdrachtgever ondertekende (service)Overeenkomst door Opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend, dan wel op het moment dat door Opdrachtnemer daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de (service)Overeenkomst. Opdrachtnemer is bevoegd om aan haar verstrekte overeenkomsten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan de Opdrachtgever heeft verstuurd.
 2. Het sta at Partijen eveneens vrij om de totstandkoming van de (service)Overeenkomst met andere middelen aan te tonen.
 3. Beéindiging van de (service)Overeenkomst, ongeacht de oorzaak of het tijdstip daarvan, ontheft geen van Partijen van de nakoming van verplichtingen welke op die partij zijn komen te rusten tijdens de geldigheidsduur van de (service)Overeenkomst en welke op het moment van beéindiging nog niet geheel zijn nagekomen.

4. Uitvoering overeenkomsten, aanbiedingen, opdrachten etc.

 1. Een (service)Overeenkomst komt tot stand met Opdrachtnemer. Indien en voor zover een goede uitvoering van de (service)Overeenkomst dit volgens Opdrachtnemer vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden door haar aan te wijzen personen te doen uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd in opdracht en ten behoeve van de Opdrachtgever premie afspraken te maken met verzekeraars. De premie afspraken worden vooraf ter goed keuring aan de Opdrachtgever voorgelegd.
 3. Indien is overeengekomen dat de (service)Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de (service)Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 6. Door Opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen zij haar werkzaamheden uit zal voeren vangen niet aan voordat voor aanvang van de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden benodigde informatie door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en/of een eventueel door de Opdrachtgever te betalen voorschot door deze is voldaan.
 7. Offertes en tarieven van Opdrachtnemer zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de Financiele Instelling.
 8. Aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Opdrachtnemer, niet tot resultaatverplichtingen, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 9. Aan door Opdrachtnemer gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een Financieel Product en de eventuele doorwerking daarvan in de maand lasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse premiewijzigingen. Pas wanneer een financiéle instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Opdrachtnemer een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.
 10. Door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet— en regelgeving.

5. Communicatie

 1. In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht per e—mail dan wel een daartoe bestemd formulier op de website van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Opdrachtnemer heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
 2. Door Opdrachtnemer verstrekte algemene informatie op internet en/of schriftelijk en/of op aanvraag van Opdrachtgever en op iedere andere wijze, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Opdrachtnemer gegeven advies in het kader van de (service)Overeenkomst, behoudens voor zover uit mededeling van Opdrachtnemer het tegendeel blijkt.
 3. Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Opdrachtnemer heeft bekend gemaakt, mag Opdrachtnemer erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de (service)Overeenkomst opgegeven adres, waaronder begrepen diens e—mailadres.
 4. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische communicatie.

6. Verstrekking informatie

 1. Om de Financiële Diensten optimaal en zo volledig mogelijk te kunnen verrichten en daarbij optimaal de belangen van Opdrachtgever te behartigen, dient Opdrachtgever naar beste weten zorg te dragen voor een juiste en volledige informatieverstrekking en Opdrachtnemer zowel op voorhand als tussentijds op de hoogte te stellen van alle feiten en omstandigheden waarvan hij op de hoogte dient te zijn. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd (op eerste verzoek) en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de (service)Overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer kan slechts ten opzichte van de Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien de Opdrachtgever artikel 6.1 naleeft.
 3. Indien voor de uitvoering van de (service)Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verpIichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de (service)Overeenkomst en het verlenen van toegang tot de Elektronische Dienst en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Opdrachtnemer verschafte informatie.

7. Toegang en gebruik van de Elektronische Dienst

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Elektronische Dienst van Opdrachtnemer moet Opdrachtgever over geschikte apparatuur en een verbinding met internet beschikken. De kosten van de benodigde apparatuur en die verbinding komen voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Voor een goed gebruik van de Elektronische Dienst is het noodzakelijk dat het systeem van Opdrachtgever aan de volgende eisen voldoet:

  I. Het systeem heeft het meest recente en bijgewerkte besturingsprogramma en een recente internetbrowser.
  II. . Het systeem heeft een Firewall en bijgewerkte antivirussoftware.
  III. Het systeem heeft een beveiligde draad loze verbinding.
 3. Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen over de apparatuur en of beveiligingsmaatregelen op te volgen.
 4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de gebruiksvoorschriften en aanwijzingen te wijzigen en zal Opdrachtgever van dergelijke wijzigingen in kennis stellen of de gelegenheid geven daarvan kennis te nemen.
 5. Opdrachtgever is verplicht om via een beveiligde verbinding gebruikt te maken van de Elektronische Dienst en daarom de gebruiksvoorschriften en aanwijzingen op te volgen.
 6. Opdrachtgever is verplicht zijn/haar gegevens en Financiéle Producten regelmatig te controleren. Bij onregelmatigheden moet hij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken bij Opdrachtnemer.
 7. Opdrachtgever gebruikt de Elektronische Dienst om de polissen en andere stukken behorend bij de, door hem/haar afgesloten, Financiële Producten te raad plegen, voorwaarden te lezen en te downloaden en om wijzigingen aan Opdrachtnemer door te geven.
 8. Voor de toegang en het gebruik van de Elektronische Dienst is een door Opdrachtnemer geaccepteerde Inlogcode vereist. Deze Inlogcode is persoonlijk en niet overdraagbaar. Opdrachtgever is verplicht zorgvuldig met de Inlogcode om te gaan, hij/zij moet deze geheimhouden en niet aan anderen geven en/of bekendmaken.
 9. Opdrachtnemer mag informatie over de gebruikte apparatuur, software en de verbinding opslaan en gebruiken om de Elektronische Dienst te verbeteren.
 10. In geval van enig vermoeden van misbruik van de Elektronische Dienst, is Opdrachtgever verplicht daarvan zo spoedig mogelijk melding te doen bij Opdrachtnemer.
 11. Het gebruik van de Elektronische Dienst kan door beide partijen te allen tijde schriftelijk (mail) worden opgezegd.
 12. Opdrachtnemer mag altijd het gebruik van de Elektronische Dienst door Opdrachtgever (zo nodig per direct en/of zonder vooraankondiging) geheel of gedeeltelijk beëindigen, opschorten en/of wijzigen als:

  I. Opdrachtgever niet (meer) bekwaam is tot het verrichten van rechtshandelingen of indien Opdrachtgever de volmacht daartoe verliest.
  II. Er sprake is van (technische) storingen en/of onderhoudswerkzaamheden.
  III. Opdrachtnemer weet of vermoedt dat van de, aan Opdrachtgever, toegekende toegang tot de Elektronische Dienst onbevoegd gebruik of misbruik wordt of kan worden gemaakt.
  IV. Er sprake is van (gegronde vrees voor) fraude.
  V. Er objectief gerechtvaardigde redenen zijn die verband houdend met de veiligheid van Opdrachtnemer en/of de Elektronische Dienst.

  In voorkomende gevallen informeert Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk. 13. Opdrachtnemer is gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het ter beschikking stellen en/of het gebruik van een Elektronische Dienst en is te allen tijde bevoegd de hoogte van de kosten te wijzigen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever uiterlijk 30 dagen voordat vaststelling of wijziging van de hoogte van de kosten van kracht worden hierover informeren. 14. Bij beeindiging/opzegging van het gebruik van Elektronische Dienst door Opdrachtgever komen alle nog niet uitgevoerde Opdrachten te vervallen.
 13. Opdrachtnemer is gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het ter beschikking stellen en/of het gebruik van een Elektronische Dienst en is te allen tijde bevoegd de hoogte van de kosten te wijzigen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever uiterlijk 30 dagen voordat vaststelling of wijziging van de hoogte van de kosten van kracht worden hierover informeren.
 14. Bij beëindiging/opzegging van het gebruik van Elektronische Dienst door Opdrachtgever komen alle nog niet uitgevoerde Opdrachten te vervallen.

8. Inschakeling derden

 1. Het is Opdrachtnemer toegestaan om bij de uitvoering van de (service)Overeenkomst indien nodig gebruik te maken van derden. De met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan de Opdrachtgever.
 2. Voor zover Opdrachtnemer bij de uitvoering van de (service)Overeenkomst gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.
 3. Opdrachtnemer is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de wijze waarop door haar bij de uitvoering van de (service)Overeenkomst ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 8.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

9. Aansprakelijkheid

 1. ledere aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Opdrachtnemer alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de (service)Overeenkomst ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico.
 2. In het geval de in artikel 9.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Opdrachtnemer alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de (service)Overeenkomst ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de (service)Overeenkomst die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien Opdrachtnemer geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en de hare beperkt tot de door de Financiéle Instelling aan Opdrachtnemer vergoede provisie(s), met betrekking tot het financiéle product waar uw aanspraak betrekking op heeft, verminderd met verleende retourprovisie, gedurende de 12 maanden na ontstaan van de schade.
 3. De uitvoering van de (service)Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Opdrachtnemer gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Opdrachtnemer kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verzonden (emaiI)berichten Opdrachtnemer niet hebben bereikt.
 7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer aangeboden, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Opdrachtnemer niet of niet tijdig heeft voldaan.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

  I. Het niet beschikbaar zijn van de Elektronische Dienst.
  II. Een verminking, vertraging of onjuistheid van een door Opdrachtgever gegeven Opdracht.
  III. Het niet of gebrekkig functioneren van een telecommunicatiedienst (waaronder internet).
  IV. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van onbevoegd gebruik of misbruik van de Inlogcode.
  V. Het niet of gebrekkig functioneren van de door Opdrachtgever gebruikte apparatuur.
  VI. Het niet nakomen door Opdrachtgever van zijn/haar verplichtingen.
  VII. Een onvolledig overzicht van Financiële Producten van Opdrachtgever opgenomen in de Elektronische Dienst.
 9. Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden geeft Opdrachtgever uitdrukkelijk te kennen zich volledig bewust te zijn van het feit dat er risico‘s verbonden zijn aan het gebruik van de Elektronische Dienst en het geven van opdrachten en deze risico’s te aanvaarden.
 10. Het in dit artikel bepaalde la at onverlet de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.
 11. De Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Opdrachtnemer indien Opdrachtnemer zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

10. Verval van recht

 1. AIIe vorderingsrechten en andere bevoegd heden van de Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval zodra één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, is verstreken.
 2. AIIe vorderingsrechten en andere bevoegd heden van de Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval zodra één jaar na beëindiging van de (service)Overeenkomst met Opdrachtnemer is verstreken. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen eveneens indien de Opdrachtgever niet binnen één jaar, na ondubbelzinnige en volledige afwijzing van deze aanspraken door of namens Opdrachtnemer, een rechtsvordering bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

11. Honorarium

 1. Het voor haar dienstverlening aan Opdrachtnemer toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan de Opdrachtgever door de Financiële Instelling in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast honorarium worden afgesproken.
 2. Indien tijdens de looptijd van de (service)Overeenkomst het verzekerd belang en/of de assurantieportefeuille van Opdrachtgever, of de verlangde werkzaamheden substantiéle wijzigingen ondergaan ten opzichte van de situatie bij aanvang van de looptijd van de (service)Overeenkomst, zullen Partijen in over leg treden over een aangepaste jaarlijkse honorarium. Partijen zullen zich in dit kader over en weer redelijk opstellen.
 3. De in de (service)Overeenkomst genoemde bedragen zijn standaard exclusief BTW en/ of assurantiebelasting, tenzij dit in de (service)Overeenkomst anders is verwoord.

12. Betaling

 1. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. Opdrachtnemer is gerechtigd overeengekomen tarieven jaarlijks te verhogen. Opdrachtnemer baseert zich daarbij op het Consumentenprijsindexcijfer (”CPI”) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Opdrachtnemer doet dit per 1 januari van ieder jaar.
 2. Betalingen door de Opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Opdrachtnemer voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De Opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, door bemiddeling van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer aangeboden en/of afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.
 3. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Zodra de Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Opdrachtnemer op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Opdrachtnemer is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de Opdrachtgever gesloten (service)Overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
 4. Indien de Opdrachtgever in verzuim is en nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Opdrachtnemer te voldoen kan Opdrachtnemer de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval de Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, is het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten van toepassing.
 5. Verrekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer gefactureerde premies en bedragen met een door de Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Indien de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft, is Opdrachtnemer bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de Opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de Opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 9. Indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk als Opdrachtgever kunnen worden beschouwd, zijn zij hoofdelijk gehouden tot de voldoening van de facturen van Opdrachtnemer, ook als een factuur op naam van de ander is gesteld. De een betalend zal de ander zijn gekweten.

13. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Opdrachtnemer ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
 2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Opdrachtnemer geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer—, invoer— of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

14. Beheerskosten

Opdrachtnemer hanteert beheerskosten voor het onderhoud en beheer van de polissen. Deze kosten dekken administratieve handelingen, periodieke evaluaties en andere diensten die verband houden met het beheer van de verzekeringsportefeuille van de Opdrachtgever. Het hanteren van beheerskosten is uitsluitend van toepassing wanneer dit expliciet mondeling dan wel schriftelijk is afgesproken tussen opdrachtnemer en de Opdrachtgever.

 1. De hoogte van de beheerskosten wordt bepaald in overeenstemming tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 2. De beheerskosten worden voorafgaand aan de beheerstermijn gefactureerd.
 3. Opdrachtgever heeft het recht om de beheerskosten van de polissen op te zeggen. De opzegging van beheerskosten moet schriftelijk gebeuren, en opdrachtnemer moet deze uiterlijk één maand voor afloop van de huidige beheerstermijn ontvangen.
 4. Als de opzegging niet tijdig en volgens de vereisten in deze paragraaf plaatsvindt, behoudt opdrachtgever het recht om de beheerskosten in rekening te brengen voor de daaropvolgende contractperiode van 1 jaar.
 5. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de bepalingen met betrekking tot de opzegging van beheerskosten te wijzigen. Opdrachtgever wordt ten minste één maand voor de ingangsdatum van de wijzigingen schriftelijk op de hoogte gesteld.

15. Aansprakelijkheid

 1. Privacy en geheimhouding.
 2. Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer, die hoofdzakelijk bestaat uit risicoadvies en verzekeringsbemiddeling om Opdrachtgevers in sta at te stellen verzekeringsdiensten te overwegen, te gebruiken, te beheren en in verband daarmee schadegevallen in te dienen. Persoonsgegevens verkregen in het kader van de (service)Overeenkomst zullen door Opdrachtnemer worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en toepasselijke nationale regelgeving over privacy.
 3. Opdrachtnemer heeft organisatorische en technische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens afdoende te beveiligen.
 4. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zoals — maar niet beperkt tot — banken, verzekeraars en de tussenpersoon van Opdrachtgever, zal slechts plaatsvinden voor zover dit voortvloeit uit de doelen waarmee persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel op grond van een wettelijke plicht, behoudens voor zover Opdrachtnemer op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken, dan wel in het geval Opdrachtnemer betrokken is in een gerechtelijke procedure en haar belangen tot die open baarmaking nopen, dan wel Opdrachtgever zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om informatie aan een derde te verstrekken. Opdrachtnemer mag persoonsgegevens ook uitwisselen met andere partijen die Opdrachtnemer inschakelt bij de bedrijfsvoering of de uitvoering van de (service) Overeenkomst.
 5. Indien en voor zover van toepassing zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever om toestemming voor (verdere) verwerking vragen
 6. Opdrachtnemer en Opdrachtgever verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de (service)Overeenkomst bekend is geworden en waarvan hen redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden. Hieronder wordt mede begrepen de inhoud van door Opdrachtnemer opgestelde rapporten en adviezen en andere (schriftelijke) uitlatingen van Opdrachtnemer, tenzij de inhoud de strekking heeft om aan derden open baar te worden gemaakt.
 7. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is eveneens te vinden op de website van Opdrachtnemer (www.base-insurance.nl).

16. Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 (Privacygevoelige gegevens en geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegd heden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. AIIe intellectuele eigendomsrechten die zouden rusten op door Opdrachtnemer vervaardigde producten, rapporten, adviezen en andere geestesproducten die zijn ontstaan in het kader van de voor Opdrachtgever uitgevoerde (service)Overeenkomst, komen toe aan Opdrachtnemer tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Het is Opdrachtgever verboden om de hier bedoelde zaken te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

17. Toepasselijk recht en klachteninstituut

 1. Klachten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen in geval van zakelijke Opdrachtgever en 1 jaar in geval van particuliere Opdrachtgever, nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem/haar geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Opdrachtnemer, te worden ingediend bij Opdrachtnemer. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van de wederpartij op.
 2. Opdrachtnemer is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, adviezen, Elektronische Dienst en overige diensten waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor (bindend) advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.
 3. In het geval een geschil voortvloeiend uit aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, adviezen, Elektronische Dienst en overige diensten waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen; ook indien de Opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Opdrachtnemer heeft echter het recht om een geschil met een buitenlandse Opdrachtgever te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde rechter.
 4. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het geval van discrepantie tussen de Nederlandse versie en de Engelse versie, prevaleert de Nederlandse versie.
 5. Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, adviezen, de Elektronische Dienst en overige diensten van Opdrachtnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

18. Wijzigingen voorwaarden

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste 30 dagen zitten. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen nadat hij bekend is geworden met de omstandigheid dat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd schriftelijk de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden van de hand wijst, wordt Opdrachtgever geacht de toepasselijkheid daarvan stilzwijgend te hebben aanvaard.
 2. Indien tussen Partijen verschil van mening bestaat omtrent de tekst van de op enig moment van toepassing zijnde algemene voorwaarden, geldt de tekst van de voorwaarden zoals Opdrachtnemer deze heeft gedeponeerd op het moment waarop het verschil van mening betrekking heeft.